Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti TENESCO s.r.o.
se sídlem  Libiš, Mělnická 114, Psč 277 11
IČ47543086 / CZ47543086
Tyto obchodní podmínky se vztahují na právnické osoby a fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona nebo jiného zvláštního zákona.

Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti Tenesco s.r.o. umístěném na www.tenesco.cz (dále také jako „internetový obchod“) a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při sjednávání a uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím uvedeného internetového obchodu.
Veškeré smluvní vztahy budou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se budou řídit zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, a to s přihlédnutím k příslušným novelizacím těchto zákonů.
Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé jednotlivé kupní smlouvy, která je uzavřena okamžikem, kdy je objednávka kupujícího potvrzena prodávajícím (odeslání prostřednictvím internetového obchodu) nebo převzata prodávajícím (telefonická, emailová objednávka).
Obchodní podmínky i kupní smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Kupní smlouva je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Základní informace o nakupování a cenách zboží
V internetovém obchodě je uveden seznam zboží, který je nabízen prodávajícím ke koupi, a to včetně popisu vlastností a funkce zboží nebo složení. Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě jsou uvedeny bez DPH i s DPH a platí do odvolání nebo do vyprodání zásob. Do doby uzavření kupní smlouvy jsou tyto ceny nezávazné a prodávající není povinen ohledně tohoto zboží uzavřít s kupujícím kupní smlouvu.
Před odesláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost zkontrolovat a pozměnit své údaje uvedené v objednávce. Údaje uvedené v objednávce a odeslané prodávajícímu jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení jeho objednávky, a to formou telefonickou, prostřednictvím SMS nebo emailem.
Veškeré objednávky kupujícího jsou jejich odesláním prodávajícímu považovány za závazné.
Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen uvedených v internetovém obchodě v nepravidelných časových intervalech. Změna ceny v tomto internetovém obchodě však již nemá vliv na cenu uvedenou v objednávce kupujícího a potvrzenou prodávajícím. Cena uvedená v potvrzené objednávce je pro obě strany závazná.
 
V případě další distribuce zboží či prodeje zboží konečnému zákazníkovi je další cenová politika plně v kompetenci kupujícího. Kupující není při dalším určení kupní ceny zboží pro své zákazníky žádným způsobem vázán pokyny prodávajícího.  
 

Platební a dodací podmínky a způsob a lhůta dodání zboží
Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvenou kupní cenu. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Platební podmínky:
  • 
V hotovosti při odběru zboží.

  • V případě dlouhodobé spolupráce možnost splatnosti na základě individuelní dohody se zákazníkem
Dodací podmínky:
Zboží je zákazníkovi dodáno za velkoobchodní cenu po předložení kopie Ž.L. nebo Výpisu z obchodního rejstříku s předmětem činnosti – koupě a prodej, obchodní činnost apod.

Způsob dodání zboží:
  • osobním odběrem ve velkoobchodním skladu v Libiši (od 8:00 - 16:30h, hodnota nákupu musí dosáhnout 1200,- s DPH)
  • závozem na adresu uvedenou kupujícím (hodnota nákupu musí dosáhnout 1200,- s DPH)
  • minimální hodnota objednávky pro dopravu zdarma: 4 000,- s DPH
  • objednávky nad 4 000,- s DPH a nad 30kg budou rozděleny do více zásilek, zdarma pouze jedna, ostatní  zpoplatněny 150,- s DPH za každou
  • k objednávkám v hodnotě nižší než 4 000,- s DPH a váhou do 30 kg bude účtován poplatek za dopravu 150,- s DPH
  • objednávky v hodnotě nižší než 4 000,- s DPH a váhou nad 30 kg budou  rozděleny do více zásilek a každá zpoplatněna 150,- Kč s DPH 

Rozvoz zboží  je prováděn do 24 hodin od objednávky.
Zboží objednané do 12:30 hodin je zavezené obchodnímu partnerovi následující pracovní den.

POZOR výjimka v dopravě:
Dopravu nezajišťujeme pro vybrané typy zboží, např. krmné těstoviny, bentonitové podestýlky a velké množství cenově výrazně zvýhodněného objemného zboží (např. konzervy) apod. do určitých lokalit, kde je k dopravě využívána kurýrní služba GEIS, PPL.
Informaci o této výjimce v dopravě Vám rádi sdělíme telefonicky na našem telefonním čísle 315 686 621 nebo se s Vámi po objednání zboží spojíme a objednávku k Vaší spokojenosti dořešíme. Na lokality zavážené naší dopravou se toto omezení nevztahuje.

 
S objednaným zbožím je zákazníkovi předán i písemný doklad (faktura) o zakoupení zboží, který zároveň slouží i jako dodací list.
Pokud je prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání. Pokud kupující toto zboží při dodání nepřevezme, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. V případě opakovaného doručování nebo použití jiného způsobu doručování zboží kupujícímu z důvodů na jeho straně je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náklady s tímto doručováním spojené.
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 
Odpovědnost za vady, záruka
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 
Reklamace poškozeného zboží v případě, že není porušen obal!
V případě, že po rozbalení zásilky zjistíte poškození zboží, aniž by byl porušen přepravní obal, je pro případné uznání reklamace bezpodmínečně nutné pořídit kvalitní fotodokumentaci, jak poškozeného zboží, tak samotného obalu.  Bez fotodokumentace, jak bylo zboží zabaleno, bude reklamace přepravcem z tohoto důvodu zamítnuta! Reklamaci vč. dokumentace zasílejte prosím bez zbytečného odkladu.
 
Ochrana osobních údajů
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovává prodávající o kupujícím – fyzické osobě - nezbytné osobní údaje. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů – jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo. Tyto údaje uděluje kupující na neurčitou dobu, pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které poskytl prodávajícímu, jsou pravdivé, úplné a přesné. Rovněž bere na vědomí, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Pokud by kupující nesouhlasil s uložením a dalším zpracováváním svých osobních údajů, může písemně požádat prodávajícího o odstranění svých osobních údajů z databáze prodávajícího v nezbytném rozsahu.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
 
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, či informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího, na elektronickou adresu kupujícího.
 
Důvěrné informace
Kupující bere na vědomí, že veškeré informace, které si vzájemně s prodávajícím poskytnou na základě kupní smlouvy a v souvislosti s ní, nebo které kupující získá v souvislosti s uzavíráním a plněním předmětné kupní smlouvy nebo po dobu její realizace, jakož i po jejím ukončení, tvoří předmět obchodního tajemství smluvních stran a jsou považovány za důvěrné (dále jen Důvěrné informace).
 
Kupující se zavazuje, že nesdělí žádné důvěrné informace třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího a že zajistí, aby důvěrné informace nebyly sděleny třetí osobě. V této souvislosti se kupující zavazuje zavázat k utajování informací veškeré své zaměstnance nebo osoby, které pověří dílčími úkoly v souvislosti s realizací účelu kupní smlouvy.
 
Závazek zachování mlčenlivosti se nevztahuje na případ, kdy kupující bude podle platných právních předpisů nebo podle soudního či správního rozhodnutí povinen poskytnout důvěrné informace soudnímu nebo správnímu orgánu nebo jiné osobě, a na případ poskytnutí důvěrných informací právním poradcům, nezávislým účetním znalcům, konzultantům nebo poradcům kupujícího, jestliže kupující zajistí, že tito právní poradci, nezávislí účetní znalci, konzultanti nebo poradci budou vázáni závazkem zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích.
Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz